Yönetmelik

17 Ekim 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29860

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi, b) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını, c) Merkez: Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezini, ç) Müdür: Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, d) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü, e) Üniversite: Giresun Üniversitesini, f) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunları AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak. b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak. c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki donanım ve yazılımların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak. ç) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak. d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurum ve kuruluşları ile AR-GE konularında işbirliği yaparak uluslararası, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayarak bir çalışma ortamı hazırlamak. e) Üniversite, özel sektör ve sanayi işbirliğini güçlendirmek. f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Üniversite, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurumu ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek projeleri hizmet satın alımı karşılığında tasarlamak ve değerlendirmek. b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak. c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek. ç) Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak. d) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek. e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Yeni görevlendirilen Müdür görevlendirildiği tarihten itibaren üç yıl süre ile görev yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. (2) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvar ve merkezler arası koordinasyonu sağlamak ile yükümlüdürler. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. (3) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından laboratuvar sorumluları görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak. c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra Rektöre sunmak. ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak. d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak. b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını Rektöre sunmak üzere onaylamak. c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak. ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek. d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek. e) Merkezde yapılacak projelerin, bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetlerin ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak. f) Merkez tarafından yürütülen ya da desteklenen araştırma ve uygulamalar ile ilgili fikri ve sınaî fikri mülkiyet ve patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek. g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, laboratuvardaki uzman kadrosunda bulunan öğretim elemanları görevlendirilir. (2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanımından, cihazların çalıştırılması, programların yazılması ve paket ürünlerin hızla sonuçlandırılmasından, çalışmaların etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 14 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 2/6/2008 tarihli ve 26894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü yazılım, alet, ekipman ve demirbaş Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.